V & M plus Natuurgeneeskunde

 

Er is er maar één verantwoordelijk voor mijn geluk.....

Dat ben ik zelf!!

Privacy beleid

Privacy verkaring

Indien u een afspraak maakt voor een behandeling ga ik ervan uit dat u deze privacy verklaring hebt gelezen en dat u met onderstaande informatie akkoord gaat.

Cliëntdossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk naar aanleiding van uw behandeling een dossier aan te leggen. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de behandelovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat uw NAW-gegevens, gegevens over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier verdere gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik ben verplicht uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·         zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·         er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een                                                                  verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing/visitatie.

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële                                                                                    administratie, in verband met het opstellen van de factuur.

 

Uw email gegevens worden alleen door mij gebruikt voor het versturen van de nota en een nieuwsbrief.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals de WBGO vereist, 15 jaar bewaard. U heeft indien gewenst recht op inzage van uw dossier. Ook kunt u vragen gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

·          Uw naam,  

·          uw geboortedatum

·          de datum van de behandeling

·          een korte omschrijving van de behandeling, namelijk:

           overige natuurgeneeskundige behandeling of behandeling reflexzone therapie. 

·          de kosten van het consult.